startlike
2 month ago
Problem Report

1) Bạn đang cố gắng báo cáo loại sự cố gì?

Kết nối Liên Minh huyền thoại sever Việt Nam (jp sang VN)

không két nối được

[26.626462] re147: MUDEC_00262: ODR_sendto() error to 45.122.223.124: Message too long. Check your path MTU. (curmtu 1450 buflen 1464)

2) Chúng tôi cần làm gì để mô phỏng lại sự cố?

chọn sever vn bất kỳ và kết nối ,sau đó vào liên minh huyền thoại sever garena việt nam


Download the report