bjtacker
8 days ago
Problem Report

리버스 레이시티 패킷덤프


Download the packet dump file


안녕하세요 현재 아이템에 레이시티 - 리버스 서버 관련해서

새로운 패킷덤프 보내드립니다.


최근에 게임 자체 내에서 서버 관련해서 isp 등 변경 작업이 있었는데

그 이후로 아이템이 먹히지 않고, 풀vpn을 사용해야하는 상황입니다 .. 확인 부탁드리겠습니다~

Hibi
12 days ago
Technical Support

Please add game support for Genshin Impact https://genshin.mihoyo.com, so that I could use Multi-path feature.

Or simply adding the Aisa Server under Honkai Impact 3rd (from the same company Mihoyo).

The Server used for game connection is very straight forward, single Aliyun cdn block under 47.100.0.0/15. Only the game server is needed as there is no geoblock or anything.

Thank you very much in advance!!

soney113
13 days ago
기술 지원

전문가 모드를 활성화해도 아이템 관리에서 +항이 안뜨는데 어떻게 하나요?


일본메이플 하고싶은데 어떻게해야하는지 알고싶어요

k124687
16 days ago
기술 지원

네이버 스포츠를 해외에서 시청할려고 설치했습니다. 하지만 인터넷 속도가 너무 느려서 사용이 불가능 합니다 혹시 정액제라서 그런거라면 종량제로 변경할수 있나요? 시작하자 마자 한달을 기다리기에는 너무 힘들것 같습니다.

네이버 스포츠 아이템 환불해 주시고 종량제로 변경부탁드립니다.

Bora1
20 days ago
기술 지원

오류

[1142.346973] re283: MUDEC_00262: ODR_sendto() error to 210.122.4.27: Message too long. Check your path MTU. (curmtu 1400 buflen 1414)

이런 메세지가 나와요 제가 정상적으로 미꾸라지를 사용하고 있는것이 맞나요?

만약 비정상적으로 사용하고 있다면 제가 어떻게 설정을 해야 합니까?

betheny
24 days ago
Technical Support

my data gone too fast anyone can explain how it consumed ?

too weird in a week like 72 gb and i kinda less active :/

i dont know i think there's leak data after i equip Dead by daylight, seems still there's usage with steam on background (while the game off) .. that's only logical reason.. :/

Counter001
27 days ago
기술 지원

제가 테스트 크레딧을 사용하고싶어서 제 이메일을 봤는데, 인증 메일이 안와요. 인증 메일좀 보내 주실수 있을까요??

startlike
2 month ago
Problem Report

1) Bạn đang cố gắng báo cáo loại sự cố gì?

Kết nối Liên Minh huyền thoại sever Việt Nam (jp sang VN)

không két nối được

[26.626462] re147: MUDEC_00262: ODR_sendto() error to 45.122.223.124: Message too long. Check your path MTU. (curmtu 1450 buflen 1464)

2) Chúng tôi cần làm gì để mô phỏng lại sự cố?

chọn sever vn bất kỳ và kết nối ,sau đó vào liên minh huyền thoại sever garena việt nam


Download the report

affvps
2 month ago
Somagu
can i get refund my Balance, because you don't plan to expand the vps in the future.
tom5079
2 month ago
소마구
소마구 서버 증설 안 되면 미꾸라지VPN으로 크레딧 이전 가능한가요?